منو

اخبار شهر آفتاب

ضرورت تولید ثروت در مناطق جنوبي شهر تهران

ضرورت تولید ثروت در مناطق جنوبي شهر تهران

تاریخ ایجاد: 1395/7/15

شهردار تهران امر به معروف و نهی از منکر و ظلمستیزی را ۲ ویژگی بسیار برجسته واقعه کربلا دانست و گفت: امروز در محله، شهر و جامعه ما فقر بزرگترین منکر است و به امالمصایب تبدیل شده است. 


به گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف در نشست صمیمانه با دبیران شورایاری و مدیران محلههای منطقه 91 که در محل سوله بحران بوستان بزرگ ولایت برگزار شد، ابراز داشت: بعضی از فقرا در شرایط اضطراری قرار داشته و حتی برای اطعام خود نیز دچار مشکل هستند؛ در این میان حتما همه ما قادر هستیم دست بهدست هم دهیم و مشکلات این خانوادههای فقیر را حل و فصل کنیم.
قالیباف خطاب به شورایاران و مدیران محلهها تأکید کرد: ممکن است هر کدام از محلههای ما دهها نیاز داشته باشد اما رسیدگی به فقرا ازجمله کارهایی است که همه باید برای آن همت کنیم و به دغدغه اول ما تبدیل شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پارك 981 هکتاری ایرانیان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرانه فضای سبز منطقه 91 فراتر از استانداردهاست، تا پیش از این قرار نبود که این محدوده به بوستان تبدیل شود اما در جریان طرح تفصیلی و طرح جامع، پس از بحث و بررسی مقرر شد تا این محوطه را به بوستان ایرانیان تبدیل کنیم. ابراز داشت: بحث اصلی آن » مناطق جنوبی باید به ظرفیتی برسند که در آن تولید ثروت اتفاق بیفتد « قالیباف با بیان اینکه بود که بخشی از این محدوده را به پارك ایرانیان تبدیل کرده و هر بخشی از این پارك را به یکی از استانهای مختلف بدهیم تا برنامههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... خود را اجرایی کرده و این بوستان به پاتوق ثابت استانها تبدیل شود.
 شهردار تهران با تأکید بر اینکه محدوده بوستان ایرانیان باید به سمتی حرکت کند که در آن توسعه اتفاق بیفتد، ابراز داشت: اگر استانهای مختلف در این بوستان حضور داشته و مراکز خدماتی متنوع در این زمین باشد، هر شب چند هزار نفر از شهروندان در این محوطه تردد خواهند کرد و به تبع آن مسئله کورهپزخانهها نیز برطرف خواهد شد.وی با تأکید بر ضرورت وجود نگاههای دقیق، پخته، دلسوزانه، منطقی و به دور از سیاستبازی در تصمیمگیریها، عنوان داشت: اگر قرار بود تمامی عرصه بوستان ولایت به فضای سبز تبدیل شود، در بدترین شرایط طی 7ماه تمامی این بوستان به پارك تبدیل میشد اما در این زمینه مطالعات گستردهای صورت گرفت و هماکنون نیز بخش گستردهای از آن به فضای سبز اختصاص یافته است. همچنین بخشی به بیمارستان هستهای و سایر مراکز مورد نیاز اختصاص دارد. گفت:حین اینکه نگاه مینیاتوری ،» توسعههای کالبدی باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی میشود « شهردار تهران با بیان اینکه برای حل مسائل محلهای وجود دارد، ضروری است به توسعه کالبدی در منطقه نیز توجه شود. ما در طول سالهای گذشته مسائل مختلف منطقه را مورد توجه قرار دادهایم و همه زیر ساختها آماده شده است.
قالیباف با اشاره به برخی نگاهها و اظهارات سیاستزده تصریح کرد: بعد از گذشت 4دهه از انقلاب، هر مدیر پیشینه و کارنامهای دارد؛ بنابراین پیش از هر چیز باید در ذهن خودتان عملکرد افراد را کنترل کنید و ببینید افراد بعد از 01 سال مسئولیت در نقاط مختلف، چه خروجیای داشتهاند؟ روزی که اختیار و قدرت را در دست داشته است، آیا واقعا کار خود را به درستی انجام داده که امروز اظهارنظر میکند؟وی همچنین بر ضرورت اداره سرای محلهها با تفکر مسجدی تأکید کرد و گفت: سرای محله باید کارهایی را انجام دهد که نمیتوان آنها را در مساجد انجام داد؛ باید توجه داشت که اساس هویت و زندگی، مساجد هستند.


print
There is no comment.
بازگشت