منو

اخبار شهر آفتاب

مدیرعامل شهر آفتاب: وضعيت پروژه شهر آفتاب در مرحله نهايي خود قرار دارد.

مدیرعامل شهر آفتاب: وضعيت پروژه شهر آفتاب در مرحله نهايي خود قرار دارد.

تاریخ ایجاد: 1395/1/30

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب با حضور در برنامه روي خط خبر، اعلام كرد : وضعيت پروژه شهر آفتاب در مرحله نهايي خود قرار دارد . دكتر سيدي از انتقال قطب اقتصادي شمال پايتخت به قطب جنوبي شهر با آغاز فعاليت شهر آفتاب خبر داد. افتتاح ايستگاه مترو شهر آفتاب تا اواخر فروردين ماه موقعيت مكاني نمايشگاه شهر آفتاب در جنوب شهر تهران، انتهاي اتوبان خليج فارس و با فاصله ٥٠ متري با عوارضي تهران - قم قرار داد.


مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب با حضور در برنامه روي خط خبر، اعلام كرد : وضعيت پروژه شهر آفتاب در مرحله نهايي خود قرار دارد . دكتر سيدي از انتقال قطب اقتصادي شمال پايتخت به قطب جنوبي شهر با آغاز فعاليت شهر آفتاب خبر داد. افتتاح ايستگاه مترو شهر آفتاب تا اواخر فروردين ماه موقعيت مكاني نمايشگاه شهر آفتاب در جنوب شهر تهران، انتهاي اتوبان خليج فارس و با فاصله ٥٠ متري با عوارضي تهران - قم قرار داد.


print
There is no comment.
بازگشت